illustratie: man met aktentas bij contract en een wetshamer

Wat moet u weten over de nieuwe arbeidswetgeving?

Wet Diverse arbeidsbepalingen (‘Arbeidsdeal’)

Wat de arbeidsdeal betreft, werden specifieke maatregelen genomen in het kader van arbeidsflexibiliteit, levenslang leren, recht op deconnectie, platformeconomie en activerend ontslagrecht. De eerste drie maatregelen lichten we hieronder kort toe.

Dankzij de arbeidsflexibiliteit hebben voltijdse werknemers nu de mogelijkheid om in een vierdagenweek en/of in een wisselend weekregime te werken, op voorwaarde dat ze dit vooraf schriftelijk vragen en dat de werkgever hiermee akkoord gaat. In een wisselend weekregime kan de voltijdse werknemer volgens een cyclus van twee opeenvolgende weken werken. De meerprestaties in de eerste week worden, zonder dat de dagelijkse arbeidsduur meer dan 9 uur en de wekelijkse arbeidsduur meer dan 45 uur bedraagt, onmiddellijk gecompenseerd door de minprestaties in de tweede week. Deeltijdse werknemers die met een variabel uurrooster werken, moeten voortaan ook vroeger door hun werkgever op de hoogte gebracht worden van het toepasselijke uurrooster (7 werkdagen op voorhand in plaats van 5).

Wat het levenslang leren betreft, voorziet de arbeidsdeal o.a. in een verplichting voor werkgevers met 20 of meer werknemers, om een jaarlijks opleidingsplan op te stellen. Dit op uiterlijk 31 maart van het desbetreffende jaar. Daarnaast wordt er ook voorzien in een individueel opleidingsrecht voor werknemers van ondernemingen met 10 of meer werknemers.

De arbeidsdeal voert ook een recht op deconnectie in en verplicht alle werkgevers die 20 of meer werknemers tewerkstellen, om een ondernemings-cao af te sluiten of een aanpassing door te voeren in het arbeidsreglement omtrent deze bepalingen en de toepassing van dit recht op deconnectie.

De afgelopen maanden is heel wat nieuwe arbeidswetgeving in werking getreden.

Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Deze wet bepaalt dat specifieke informatie van individuele of collectieve aard aan de werknemer moet worden verstrekt in de arbeidsovereenkomst of een ander document en in het arbeidsreglement. Daarnaast voorziet de wet ook in een aantal nieuwe minimumvereisten betreffende de arbeidsvoorwaarden voor werknemers. Zo kan bijvoorbeeld de werkgever niet langer verbieden dat een werknemer buiten het werkrooster voor andere werkgevers werkt.

Wet houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid

Sinds 28 november 2022 is de werknemer driemaal per kalenderjaar vrijgesteld van de verplichting om een dag arbeidsongeschiktheid te rechtvaardigen met een medisch attest. De vrijstelling geldt ook voor de eerste dag van een langere periode van arbeidsongeschiktheid. Enkel werkgevers met minder dan 50 werknemers kunnen nog eisen dat werknemers voor elke arbeidsongeschiktheid een medisch attest voorleggen. In dat geval moet dit expliciet worden bepaald in een cao of in het arbeidsreglement van de werkgever.

Lees het artikel in Ondernemen, maart 2022.
 

Partner(s)