Privacyverklaring

Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is voor ETION van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), beter bekend als de privacywetgeving of GDPR.

 

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

ETION is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit houdt in dat ETION de doeleinden en de middelen van de gegevensverwerking zelf bepaalt en dat we zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving van de wettelijke vereisten.

 

Types en doelen van de verwerking van persoonsgegevens

ETION richt zich in de eerste plaats tot jou als professional. Dat wil zeggen dat we professionele persoonsgegevens van jou verwerken.

Wens je onze communicatie te ontvangen via een privé-adres, dan geef je ons ook de ondubbelzinnige en uitdrukkelijke toestemming om die persoonsgegevens te gebruiken in al onze communicatie.

We verzamelen jouw gegevens op verschillende manieren: via de contactpersoon van het lidmaatschap die jouw naam opgeeft, door jouw deelname aan onze evenementen, als je onze website bezoekt of via collega’s uit je bedrijf of sector.

ETION verwerkt je persoonsgegevens voor diverse doeleinden. ETION verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.

De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking:

  • om contact met je te kunnen opnemen
  • om je informatie te sturen
  • voor deelname aan activiteiten
  • voor het aangaan en uitvoeren van ledenovereenkomsten

Verder gebruiken wij jouw persoonlijke gegevens voor relatiebeheer en activiteiten om ons ledenbestand te vergroten en je te informeren over onze activiteiten.

Hierbij trachten wij rekening te houden met jouw persoonlijke voorkeuren.

Ontvang je liever geen informatie van ETION, meld het ons dan. Dat doe je via e-mail naar info@etion.be of schriftelijk:

ETION ledenwerking vzw
t.a.v. de gegevensverwerkingsverantwoordelijke
Sneeuwbeslaan 20 bus 1
2610 Wilrijk

Wil je geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten of de tweewekelijkse nieuwsbrief van ETION, dan gebruik je de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in iedere e-mail die ETION verstuurt.

 

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

Volgens de wetgeving mag ETION alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. ETION hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

  • gerechtvaardigd belang: de echte meerwaarde van lidmaatschap bij een netwerk als ETION zit in de mate waarin je er actief bij betrokken bent. ETION let er daarbij op dat de impact op jouw privacy zo beperkt mogelijk is. Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met het beheer van leden of ondersteuning daarvan, inclusief de aanmaak van segmenten en profielen voor het beheer van leden of het detecteren van behoeften;
  • totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst: zoals lidmaatschap;
  • naleving van de wet: boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen of andere wet- en regelgeving.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

ETION heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

ETION heeft een informatiebeveiligingsbeleid opgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen.

 

Uitwisseling van persoonsgegevens

ETION zal jouw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, noch verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden.

Als ETION jouw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of ze wil doorgeven aan organisaties of bedrijven waar ETION mee samenwerkt, dan zal ETION daarvoor jouw uitdrukkelijke toestemming vragen en kan je daartegen verzet aantekenen.

 

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Een sterk netwerk begint bij correcte gegevens. Door het meedelen van jouw persoonsgegevens, of die van collega’s,  garandeer je dat deze juist en volledig zijn. ETION doet jaarlijks een update van de persoonsgegevens en doet daarnaast ook beroep op publieke en, in beperkte mate, commerciële B2B-bronnen.

 

Bewaren van persoonsgegevens

ETION bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en enkel voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, of tot zolang specifieke regelgeving dat vereist.

 

Jouw privacyrechten

Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kan je vragen om overdracht van jouw gegevens. Ten slotte kan je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens.

Je kan dus ten allen tijde vragen de verwerking van je persoonsgegevens stop te zetten.

Dat doe je via e-mail naar info@etion.be of schriftelijk:

ETION ledenwerking vzw
t.a.v. de gegevensverwerkingsverantwoordelijke
Sneeuwbeslaan 20 bus 1
2610 Wilrijk

Je ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

Je bent ook gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van jouw gegevens bij de Privacycommissie (Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer).

Wil je meer weten over de wet op de bescherming van persoonsgegevens? Surf dan naar https://www.privacycommission.be/nl/themadossier-avg.

 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig deze pagina voor een update van ons privacybeleid.

 

Vragen

Heb je nog vragen over ons privacybeleid, neemt dan contact op met Erwin Reynaert, erwin.reynaert@etion.be.

 

Versie van dit document

Laatste update: 26 mei 2021