Disclaimer

Aansprakelijkheid

ETION streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. Zou de informatie op de website toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan ETION hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

ETION is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen; en ze is evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data d.m.v. deze dienst, en dit zelfs indien ETION gewaarschuwd werd voor zulke schade.

Deze website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. ETION controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet en kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites

ETION en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen of onderbrekingen die zich op http://www.etion.be voor doen. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

Verwerking van gegevens

ETION verwerkt de verzamelde persoonsgegevens

a) Deze informatie wordt niet gebruikt om u te herkennen bij een bezoek aan onze site. Deze informatie wordt wel gebruikt om met u in contact te kunnen treden en u een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden.

b) Deze gegevens kunnen door ETION gebruikt worden om de gebruiker op de hoogte te houden van redactionele initiatieven en/of acties. De gebruiker die dat wenst kan zich hiertegen op elk ogenblik verzetten. Het volstaat dit per e-mail of per brief melden aan ETION te melden. In de informatiemails die ETION u toestuurt, zal eveneens een link opgenomen worden via welke u uw inschrijving kunt annuleren.

c) De persoonlijke gegevens die ETION van leden verzamelt, kunnen eventueel (via het website gedreven databestand) door collega-leden geconsulteerd worden naargelang de privacy- instellingen die het lid zelf aan zijn gegevens meegeeft.

Toelating voor verwerking

Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u ETION uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. Als ETION uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of ze wil doorgeven aan organisaties of bedrijven waar ETION mee samenwerkt, dan zal ETION u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen en kunt u zich ertegen verzetten.

U hebt het recht de gegevens die ETION over u geregistreerd heeft in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kunt u op elk moment vragen dat uw persoonsgegevens uit het bestand van ETION verwijderd worden. Contacteer ons hiervoor.

Indien u lid bent, kan u uw gegevens zelf aanpassen (via het website gedreven databestand) nadat u bent aangemeld op de website www.etion.be.

Communicatie

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, contacteer ons dan.

U zal via uw postadres alleen die informatie ontvangen die u aangevraagd heeft of die in verband staat met een eventuele bestelling.

Als u bij ons diensten of producten besteld heeft, kan het zijn dat wij u telefonisch contacteren in het kader van een onderzoek naar klanttevredenheid. U kan ook door ons bedrijf gecontacteerd worden met betrekking tot informatie over aanvullende of verwante producten en diensten of over opkomende evenementen. Indien u dergelijke telefonische oproepen niet wenst te ontvangen, contacteer ons dan.

Deelname activiteiten

Deelname wordt gefactureerd. Inschrijvingen kunnen kosteloos geannuleerd worden via tot 4 dagen voor de start van de activiteit. Bij annulatie na deze datum of bij afwezigheid op de activiteit blijft de volledige deelnameprijs verschuldigd.

Prijzen

Alle prijzen vermeld op de website zijn exclusief BTW.

Gebruik van teksten en afbeeldingen

Alle informatie (teksten, afbeeldingen, foto's) op de website van ETION mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden; in eender welke vorm tenzij met voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van ETION. De verstrekte informatie en gegevens zijn en blijven eigendom van ETION.

Sommige namen, tekens of logo's op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. Die mag u niet gebruiken.

Deze website bevat links naar andere ETION websites. Ook het gebruik van die websites is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden.

Hoe onze organisatie contacteren?

Als u wenst te reageren op een van de hiervoor beschreven praktijken, kunt u ons contacteren

  • per e-mail: info@etion.be 
  • per telefoon: +32 03 829 25 25
  • per brief: ETION Ledenwerking vzw - Sneeuwbeslaan 20 bus 1 - 2610 Wilrijk - België

Ons ondernemingsnummer: BE 0864 489 041

Ons BTW-nummer: BE 0864 489 041