Disclaimer

Aansprakelijkheid

ETION streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. Zou de informatie op de website toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan ETION hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

ETION is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen; en ze is evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data d.m.v. deze dienst, en dit zelfs indien ETION gewaarschuwd werd voor zulke schade.

Deze website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. ETION controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet en kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites

ETION en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen of onderbrekingen die zich op http://dev2.etion.isotoop.be voor doen. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

Gebruik van teksten en afbeeldingen

Alle informatie (teksten, afbeeldingen, foto's) op de website van ETION mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden; in eender welke vorm tenzij met voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van ETION. De verstrekte informatie en gegevens zijn en blijven eigendom van ETION.

Sommige namen, tekens of logo's op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. Die mag u niet gebruiken.

Deze website bevat links naar andere ETION websites. Ook het gebruik van die websites is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden.

Privacyverklaring

Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is voor ETION van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), beter bekend als de privacywetgeving of GDPR. U leest alles over uw rechten met betrekking de verwerking van uw persoonsgegevens in onze Privacyverklaring

Hoe onze organisatie contacteren?

Als u wenst te reageren op een van de hiervoor beschreven praktijken, kunt u ons contacteren

  • per e-mail: info@etion.be 
  • per telefoon: +32 03 829 25 25
  • per brief: ETION Ledenwerking vzw - Sneeuwbeslaan 20 bus 1 - 2610 Wilrijk - België

Ons ondernemingsnummer: BE 0864 489 041

Ons BTW-nummer: BE 0864 489 041