Algemene voorwaarden

Deelname activiteiten

Deelname wordt gefactureerd. Inschrijvingen kunnen kosteloos geannuleerd worden via tot 4 werkdagen (10 werkdagen voor workshops) voor de start van de activiteit. Bij annulatie na deze datum of bij afwezigheid op de activiteit blijft de volledige deelnameprijs verschuldigd.

Prijzen

Alle prijzen vermeld op de website zijn exclusief BTW.

Betalingsvoorwaarden

Bij gebrek aan enig protest binnen de acht dagen na factuurdatum dienen de facturen als definitief aanvaard te worden
beschouwd.

Onze facturen zijn binnen de 30 dagen betaalbaar te Wilrijk. Toezending van de factuur geldt als aanmaning tot betaling.
Elk op de vervaldag onbetaald gebleven bedrag wordt zonder voorafgaande ingebrekestelling en van rechtswege verhoogd
met een conventionele interest die gelijk is aan de interestvoet zoals bepaald in art. 5 Wet Betalingsachterstand + 3% en die
minimum 12% zal bedragen, en een forfaitaire schadevergoeding voor de invorderingskosten, met uitsluiting van de
gerechtelijke invorderingskosten van 10%, en die minimum 50 euro per factuur zal bedragen.

Specifiek met betrekking tot het lidmaatschap is overeengekomen dat een toetreding geldt voor minstens 1 jaar
en dat die automatisch met telkens 1 jaar wordt verlengd, tenzij uiterlijk 3 maanden voor de verjaring van de
toetredingsovereenkomst schriftelijk het lidmaatschap wordt opgezegd.

Alle vorderingen en geschillen worden beslecht door de Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen of
het vredegerecht Antwerpen, 7de kanton volgens het Belgisch recht.