Man hangt aan wijzer die overhelt naar faillisement door corona

Enquête: 'Vier op vijf ziet collega-ondernemingen omvervallen'

 De belangrijkste headlines uit de enquête:

  1. Van een liquiditeitscrisis is vooralsnog geen sprake, maar vier op vijf (82,4%) geeft aan dat ze ondernemingen in hun omgeving zien wiens levensvatbaarheid in het gedrang komt wanneer overheidssteun straks wegvalt.
  2. Wat de financiering van de eigen onderneming betreft, maakt een kwart van de respondenten (26,9%) zich zorgen. Bijna twee op tien (18,3%) is op zoek naar alternatieve financieringsbronnen.
  3. Van de bedrijven die een beroep doen op een kredietverzekering, zegt 4 op 5 (79,0%) dat hun verzekeraar zich zorgen maakt over de kredietwaardigheid van hun klanten. Ten opzichte van maart 2020 werden er bij meer dan een derde van de verzekerden (38,7%) meer kredietlimieten ingetrokken.
Nog geen liquiditeitscrisis

Vier op vijf (82,4%) van de respondenten in onze enquête maakt zich zorgen over de levensvatbaarheid van collega-ondernemingen in hun omgeving. Wanneer morgen overheidssteun of schuldmoratoria zouden wegvallen, dan wordt er gevreesd voor mogelijke faillissementen.

Als gevolg daarvan verwacht 45,2% schade binnen de eigen portefeuille wanneer maatregelen zouden worden teruggedraaid. Bijna 4 op 10 (38,5%) geeft overigens aan dat klanten nu reeds trager betalen. Twee derde (68,5%) volgt het betaalbedrag van klanten alvast meer nauwlettend op. Ook de kredietwaardigheid van klanten krijgt meer aandacht dan voor de crisis (57,0%).

Een kwart heeft financieringszorgen

Een kwart van de respondenten (26,9%) maakt zich zorgen omtrent de financiering van het eigen bedrijf. Binnen die groep is er bij 80% bezorgdheid omtrent de financiering van werkkapitaal, alsook bij 33% inzake investeringskredieten.

 

In de totale steekproef beaamt bijna 4 op 10 (38,8%) de stelling dat banken stringenter zijn geworden in hun kredietpolitiek. Voor 16,9% is het verlengen van een krediet moeilijker geworden. Andere duidelijke indicaties betreffen: een vraag tot meer waarborgen, meer documentatie, langere wachttijden, onzekerheid over de toekenning van het krediet en een hogere risicopremie.

Twee op tien bedrijven gaat actief op zoek naar alternatieve financiering. Slechts een kleine minderheid is van plan om leveranciers later te betalen (3,8%) of klanten aan te manen om vlugger te betalen (4,9%). Bijna 5% zoekt een alternatief binnen de eigen betaalketen.

Kredietverzekeringen

Van de bedrijven die een beroep doen op kredietverzekering, zegt 4 op 5 (79,0%) dat hun verzekeraar zich zorgen maakt over de kredietwaardigheid van hun klanten. Ten opzichte van maart 2020 werden volgens twee derde van de respondenten (67,1%) meer kredietlimieten ingetrokken. De communicatie aangaande het intrekken van limieten kan beter. Vier op tien (43,4%) is van mening dat er hier nog veel te wensen over blijft.

De steunmaatregelen van de overheid hebben niet meteen geleid tot een groot herstel van de limieten, althans volgens de inschatting van de respondenten. Slechts 36,1% van de verzekeringsnemers denkt dat de maatregelen hebben geleid tot een verbetering inzake kredietlimieten.

Tevredenheid met genomen maatregelen

Twee derde (65,3%) is globaal tevreden met de door de overheid genomen maatregelen. Acht op tien (82,1%) is van mening dat enkel wie voor de crisis levensvatbaar was, mag gered worden. Zeven op tien (72,0%) vindt dat wie overheidssteun geniet, geen winst mag uitkeren.

Opvallend is dat 11,6% van mening is dat het niet de overheid toekomt om bedrijven te redden. Als men dat wel doet, dan moet de kredietwaardigheid voor de uitbraak van de crisis doorslaggevend zijn. Meer bepaald moet dit voor 56,2% van de respondenten gebeuren op basis van solvabiliteit. Liquiditeit (38,6%), duurzaamheid (26,4%), sector (19,7%) en omvang onderneming (13,3%) werden minder vaak aangekruist.

Conclusie

Het beloven nog spannende maanden te worden wanneer schuldmoratoria aflopen en maatregelen uitdoven. Naarmate schuldmoratoria aflopen, worden banken geacht om dossiers case-by-case te beoordelen. Gegeven de resultaten van deze enquête belooft dit een hachelijke onderneming te worden. Nu reeds, vóór het aflopen van de maatregelen, voelt een kwart van de ondernemingen een zekere spanning rond haar kredietsituatie. Vier op vijf verwacht problemen in de eigen omgeving wanneer steunmaatregelen zouden wegvallen.