Illustratie Newton Cradle Plan Do Check Act PDCA

Blauwdruk voor een duurzame bedrijfsstrategie

In deze inspiratienota willen we je een roadmap tonen voor een operationeel en strategisch duurzaamheidsbeleid dat zowel op lokaal als globaal vlak tegemoetkomt aan stakeholderverwachtingen.

De opstap naar een duurzaamheidsbeleid gebeurt best vanuit een bedrijfsgerichte aanpak waarbij men alle aspecten van de bedrijfsvoering onder de loep neemt en zoekt naar verbetermogelijkheden. Hiertoe kan men een eenvoudige PDCA-methode (Plan-Do-Check-Act) en kennistool gebruiken.

In een tweede stap kan je als onderneming met een zekere maturiteit de dialoog met je stakeholders aangaan binnen je geografische context en op niveau van je sector. Transparante communicatie is hier essentieel.

De derde stap bestaat er dan in om je lokaal duurzaamheidsbeleid strategisch te enten op het globale beleidskader van de VN-duurzaamheidsdoelstellingen. Op die manier worden globale uitdagingen businessopportuniteiten.

Deze nota geeft bij elk van die drie stappen duiding en praktisch advies.