Het nieuwe pandregister geeft voorraadfinanciering een flinke boost

De Pandwet en het nieuwe pandregister maken het vestigen van een pandrecht over voorraden en andere roerende goederen een stuk goedkoper en efficiënter. Bedrijven kunnen hierdoor gemakkelijker een voorraadfinanciering of bepaalde andere types van financiering verkrijgen.

Bedrijven die een voorraadfinanciering of een ander type van financiering wensen aan te gaan, worden door de kredietverstrekker vaak verzocht om een zekerheid te verstrekken over hun voorraden. Momenteel is de creatie van zo’n zekerheid over voorraden echter vrij duur en/of onpraktisch.

Pandrecht en vuistpand

De onderneming kan onder bepaalde voorwaarden een pandrecht over haar handelszaak vestigen, maar dergelijk pandrecht dekt slechts de helft van de voorraden en het kan enkel worden gevestigd ten voordele van bepaalde kredietinstellingen of financiële instellingen. Bovendien is zo’n pandrecht over de handelszaak niet goedkoop, aangezien er onder meer een registratierecht moet worden betaald ten belope van 0,5% van het gewaarborgd bedrag.

Het is ook mogelijk om een vuistpand over de voorraden te vestigen. Een dergelijk vuistpand is echter heel onpraktisch omdat de pandgever het bezit over de voorraden moet overdragen aan de kredietverstrekker of een overeengekomen derde.

Gelukkig nam het parlement op 11 juli 2013 een wet aan die ervoor zal zorgen dat een pandrecht over roerende goederen op een efficiëntere manier kan worden gevestigd. Deze wet, ook wel de Pandwet genoemd, is jammer genoeg nog niet in werking getreden.

De Pandwet

Onder de Pandwet kan een zekerheid over roerende goederen (zoals voorraden) worden gevestigd zonder dat de pandgever het bezit over deze goederen moet afstaan. Het volstaat om een pandovereenkomst af te sluiten en om het pandrecht te registeren in een nieuw pandregister.

In tegenstelling tot een pand over de handelszaak kan een pandrecht onder de Pandwet worden gevestigd in het voordeel van eender welke persoon. Dit heeft als voordeel dat er een ‘level playing field’ ontstaat tussen de banken en andere kredietverstrekkers.

Het pandregister

De Pandwet is nog niet in werking getreden omdat het pandregister moest worden ontwikkeld en omdat een aantal praktische zaken door middel van een koninklijk besluit moesten worden geregeld. Het goede nieuws is dat het koninklijk besluit tot uitvoering van de Pandwet op 26 september 2017 werd gepubliceerd.

Wie een pandrecht registreert in het pandregister betaalt hiervoor — naargelang de hoogte van de gewaarborgde bedragen — minimaal 20 euro en maximaal 500 euro. Het vestigen van een pand onder de Pandwet wordt daardoor een stuk goedkoper dan het vestigen van een pand over de handelszaak. Het wijzigen of verwijderen van een registratie kost respectievelijk maximaal 300 euro of maximaal 200 euro.

Iedereen kan het pandregister raadplegen, maar de raadpleegbare gegevens zijn beperkt tot het registratienummer, de identiteit van de pandhouder en de pandgever, de bezwaarde goederen, de gewaarborgde schuldvorderingen, het maximaal gewaarborgde bedrag, een verklaring van de pandhouder inzake diens aansprakelijkheid en de datum van registratie. Het is verboden het pandregister te raadplegen voor commerciële doeleinden. De pandgever kan bovendien nagaan wie zijn gegevens heeft geraadpleegd tijdens de laatste zes maanden.

Besluit

De Pandwet en het nieuwe pandregister maken het vestigen van een pandrecht over voorraden en andere roerende goederen een stuk goedkoper en efficiënter, zodat het verkrijgen van een voorraadfinanciering of bepaalde andere types van financiering zal vergemakkelijken.

Met de publicatie van het koninklijk besluit is de algemene verwachting dat de Pandwet vanaf 1 januari 2018 in werking zal treden.

(Tekst: Kasper Van Landeghem - ALTIUS)