Denktank

Binnen ETION is een afzonderlijke afdeling als denktank actief. Die heeft een drieledige rol:

- kennisontwikkeling (inspiratienota's, onderzoek, publicaties, webartikels...)
- kennisdeling (keynotes op ETION-events, eigen denktankaanbod, lezingen, workshops)
- stimuleren van het maatschappelijk debat

Wat de thema's betreft gaat speciale aandacht naar de wisselwerking tussen de onderneming, de ondernemer als persoon en zijn of haar maatschappelijk engagement. Daarbij streven we een hoge mate van originaliteit na. De kernthema's waarrond momenteel duurzaam wordt gewerkt zijn participatief ondernemen, toekomstdenken en mensgericht ondernemen.

De onafhankelijkheid van de denktank wordt gegarandeerd door een strategische adviesraad in de schoot van de Raad van Bestuur van ETION Ledenwerking vzw.

Expertenpool

Om het expertisedomein en de draagkracht van onze denktank te verruimen werd beslist een expertenpool op te richten. 

Naast het het kernteam van de denktank: hoofdeconoom Geert Janssens en Businessfilosoof Jochanan Eynikel bestaat deze pool enerzijds uit enkele interne mensen (Serge Huyghe & Hans Diels) en anderzijds uit enkele externe experten. Momenteel zijn dat Rik De Wulf, Rogier De Langhe, Hans Verboven & Philip Verhaeghe.

De kennis en expertise van deze externe personen sluit aan bij de thema's waarrond ETION denktank werkt. De externe experts ontwikkelen namens ETION en in overleg met het kernteam inhoudelijke bijdragen: artikels, blogs, inspiratienota's, lezingen, workshops...

Overzicht expertenpool

Kennispartnership