Kennisbank

Datum: 30 augustus 2007
Auteur: Daan Killemaes
Als hoofdeconoom van het weekblad Trends volgt Daan Killemaes de energiesector zeer nauwgezet. In deze beleidsnota ontrafelt hij het mechanisme dat momenteel aanleiding geeft tot een forse stijging van de Belgische energieprijzen. Vooral de industrie is het kind van de rekening. Download de nota [PDF, 44 blz., 733kb]  
Datum: 30 augustus 2007
Auteur: Geert Janssens
Nu de formatiegesprekken op gang komen, is het tijd om de prioriteiten voor de volgende legislatuur op punt te stellen. VKW Metena hield enkele verkiezingsprogramma's tegen het licht en komt tot de conclusie dat de fiscale voorstellen te weinig oog hebben voor de kraptes op de arbeidsmarkt. Naast het structureel verminderen van de loonkosten moeten de werkloosheidsvallen zo snel mogelijk worden uitgeschakeld. Die doelstelling kan bereikt worden door in de personenbelasting een belastingkrediet voor lage arbeidsinkomens in te voeren.
Datum: 27 juli 2007
VKW Metena brengt vijf specifieke verhalen omtrent China. In het eerste daarvan, "China’s weg naar het globalisme", komen een aantal minder bekende aspecten aan bod van de manier waarop China haar aansluiting bij de top van de wereldeconomie tracht waar te maken. In het tweede verhaal, "Sociale onrust in China", gaan de schijnwerpers op misschien wel dé Achilleshiel van het Chinese ontwikkelingsmodel. De derde bijdrage aan dit Cahier draagt de zelfverklarende titel "China's nieuw mercantilisme in Centraal-Afrika". Het vierde onderdeel van deze vijfling is een eenvoudig, recht voor de raaps reisverhaal. De afsluiter van deze Cahier bevat een vergelijking tussen China en India, de twee mastodontische landen die samen ruim twee vijfde van de wereldbevolking uitmaken. Download cahier [PDF, 124 blz., 663 kB]
Datum: 31 mei 2007
Auteur: Geert Janssens
Zijn de belastingen onder Paars nu gedaald of niet? Twee vragen lijken ons essentieel. Ten eerste, wat is er gebeurd met de budgettaire ruimte die vrijkwam dankzij dalende rentelasten op de rijksschuld? Ten tweede, hoe komt het dat de overheid na 8 jaar regeringsretoriek inzake lastenverlagingen nog altijd een even grote hap uit ons nationaal inkomen wegplukt?
Datum: 22 mei 2007
Auteur: Caroline Ven
De sociale uitkeringen moeten welvaartsvast worden en de pensioenen omhoog. Een voorstel dat alvast ook werd opgepikt tijdens de Rerum Novarum-toespraak van de Christelijke vakbond vorige week. Laten we echter niet vergeten waar het de komende legislatuur écht om moet gaan.
Datum: 19 april 2007
Auteur: Geert Janssens
Terwijl iedereen de mond nog vol heeft van de 1.400 banen die bij Opel Antwerpen op de tocht staan, vinden sommige politici toch nog de moed om uit te pakken met veelbelovende werkgelegenheidsplannen voor een volgende federale legislatuur.
Datum: 22 maart 2007
Auteur: Geert Janssens
Twee gezaghebbende internationale instellingen hangen in hun recentste rapport over ons land een gemengd beeld op van onze sociaal-economische realiteit. Zowel in The Economic Survey of Belgium van de OESO als in het Staff Report van het IMF is de ondertoon dezelfde. Globaal krijgt het beleid een voldoende maar tussen de regels door weerklinkt scherpe kritiek op het gebrek aan ambitie en lange termijn perspectief. In schoolse termen zou je kunnen spreken van een B-attest. Om tot het kruim van de ontwikkelde wereld te blijven behoren, zal leerling België serieus harder moeten gaan werken. Zo niet komt de toekomstige welvaart in het gedrang. Download de nota [PDF, 2 blz., 34kb]  
Datum: 19 maart 2007
Met deze monografie geeft Johan Van Overtveldt ondernemers en ondernemingen de plaats die hen rechtmatig toekomt in het maatschappelijk debat. Aangetoond wordt dat ook ondernemerschap maar naar waarde kan geschat worden wanneer men begrijpt wat het is, hoe het ontstaat en welke bijdrage er geleverd wordt tot welvaart en welzijn. De inbreng van het bedrijfsleven is dermate groot dat het miskennen ervan zelf een uiting van onverantwoord gedrag wordt. Download de nota [PDF, 64 blz., 386kb]  
Datum: 14 februari 2007
Auteur: Dirk Buyens
Zowel de werknemer als de werkgever hebben bij het ondertekenen van een ‘klassiek arbeidscontract' tal van ongeschreven en onuitgesproken wederzijdse verwachtingen. Dit ruimer geheel van aspiraties vat mensamen onder de noemer ‘psychologisch contract'. In deze beleidsnota schetst het onderzoeksteam van Prof. Dirk Buyens (Vlerick Leuven Gent Management School) de contouren van dit contract. Er wordt ook een geschikte HR aanpak aangeboden om deze ‘blind date' ingoede banen te leiden. Download de nota [PDF, 32 blz., 360kb]
Datum: 6 februari 2007
Auteur: Geert Janssens
Wereldwijd leven meer dan 1 miljard mensen onder de armoedegrens van 1 dollar. De lijst van landen die er zelfs niet in slagen de meest rudimentaire fase van ontwikkeling door te maken en hun bevolking te voorzien van de meest elementaire basisbehoeften, lijkt dan ook eindeloos lang. Wat daarbij opvalt is dat maar weinig Afrikaanse landen de sprong naar een beter bestaan weten te volbrengen. We zoeken de verklaring in twee werken die elk op zich staan maar in hun genre toch wel uitschieten. Het eerste is een meeslepend verhaal over Afrika gebaseerd op persoonlijke ervaringen en anekdotes van de auteur. Het tweede is een verzameling wetenschappelijke artikels over armoede in de wereld. Download het artikel [PDF, 5 blz., 28 kB]