Kennisbank

Datum: 21 november 2008
Auteur: Kris Boschmans
Financiële instellingen buiten beschouwing latend, lijkt de auto-industrie het hardst getroffen door de verslechterende economische toestand. Dit komt door de algemene kredietverstrakking, maar bovenal door tegenvallende verkoopscijfers. Veel gezinnen stellen de aankoop van een wagen uit in de hoop op betere economische vooruitzichten. De wereldwijde verkoop staat daardoor op het laagste peil sinds de Tweede Wereldoorlog. Europese en Amerikaanse beleidsmakers werken aan maatregelen om de industrie te ondersteunen. Zo is er sprake van dat de Europese Investeringsbank de komende twee jaar 10 à 15 miljard euro zal uittrekken voor de sector. In de VS wordt bepleit om 25 miljard van het Paulson plan beschikbaar te stellen voor de drie noodlijdende giganten (General Motors, Ford en Chrysler). Het congres heeft dit voorstel vooralsnog afgeschoten. Ook in Europa weerklinken kritische stemmen. Waarom twijfelen beleidsvoerders om hier in te grijpen na alle tussenkomsten in het bankwezen?
Datum: 18 november 2008
Auteur: Kris Boschmans
In tijden van crisis zoeken spaarders en beleggers veilige havens op voor hun vermogen. Hierbij wordt vaak spontaan aan vastgoed gedacht. Belgische gronden, huizen en appartementen zijn in het verleden immers vrijwel altijd in waarde gestegen. Het is evenwel zeer de vraag of dit in de nabije toekomst nog het geval zal zijn.
Datum: 17 november 2008
De financiële crisis grijpt steeds scherper om zich heen. Een diepe, wereldwijde recessie ontrolt zich voor onze ogen. De negatieve impact van die financiële crisis op de rest van de economie verloopt in essentie via twee kanalen. Ten eerste creëren de verliezen  welke banken moeten wegslikken een situatie die het voor die banken erg moeilijk maakt om op een normale manier aan kredietverlening te doen naar bedrijven en particulieren toe. Het gaat daarbij niet enkel om de volumes aan kredietverlening maar ook om de kost van de kredieten. Ondanks de (te geringe) daling van de basisrentevoet van de Europese Centrale Bank (ECB) neemt de kostprijs van kredieten toe als gevolg van de hogere marges welke banken opleggen.
Datum: 10 november 2008
Auteur: Jan De Visch
De kredietcrisis leidt tot het herdenken van de aard van de toegevoegde waarde van topmensen en de eraan verbonden verloning.
Datum: 5 november 2008
Auteur: Luc Sels
In de VKW Metena septembernota werden vijf paradoxen blootgelegd die  ons welvaartsmodel ondermijnen. Twee daarvan, de productiviteits- en de arbeidsmarktparadox, zijn nauw verbonden met de vergrijzing van de bevolking. Beide vinden hun voornaamste oorzaak in een onderbenutting van menselijk kapitaal. Een groot aandeel van de bevolking op arbeidsleeftijd is namelijk inactief. De grootste inactieve groep vinden we precies in de leeftijdscategorie van 50 tot 64 jaar. Deze groep staat in voor meer dan 43% van het totaal aantal inactieven op arbeidsleeftijd. Download de volledige nota [PDF, 8 blz., 219 kB]
Datum: 30 oktober 2008
Auteur: Jan Henry
Het westerse kapitalisme is tegen een boom geknald, maar de airbag heeft het leven van de inzittenden gered. Dit airbagkapitalisme creëert op termijn het meeste welvaart.
Datum: 24 oktober 2008
De afgelopen weken werden we om de oren geslagen met desastreuze berichten. Uiteraard ging veel aandacht naar de financiële crisis maar meer en meer wordt gezocht naar sporen van het vervolgverhaal voor de reële economie. Een record aantal faillissementen in september en dalende arbeidsmarktbarometers doen vermoeden dat brede lagen van het economisch weefsel reeds werden besmet door het monetaire virus dat zich de afgelopen weken en maanden over de ganse wereld heeft verspreid. Inmiddels is het R-woord (recessie) niet meer uit de media weg te denken. Na de VS en de EU gaan ook de groeilanden voor de bijl. Ook het dalend consumentenvertrouwen belooft niet veel goeds. Toch zijn er ook enkele lichtpunten. Ons inziens zijn het meer dan strohalmen om zich aan vast te klampen.
Datum: 9 oktober 2008
Auteur: Stijn Decock
  Het grote publiek kwam pas de laatste weken, door de problemen bij Fortis en Dexia, te weten dat er een grote crisis in de banksector woedt. De schuldvraag wordt nu gesteld. Dat er in sommige gevallen grote individuele fouten zijn gemaakt, is duidelijk. Maar die fouten zijn niet de echte oorzaak van de crisis. Het is vooral de mix van heel wat factoren, vaak niet slecht bedoeld, die de situatie zo explosief gemaakt heeft. Een overzicht vanuit het perspectief van een macro-econoom.
Datum: 9 oktober 2008
De Russische energieschuur zit behoorlijk vol. Het kan dan ook geen verbazing wekken dat het land zich de voorbije jaren ontpopte tot een belangrijke uitvoerder van olie en gas, niet in het minst in de richting van West-Europa. Beschikt het nieuwe Rusland van tsaar Vladimir Putin inderdaad over een energiewapen? En zal het land dat wapen ook effectief gebruiken, meer bepaald tegenover de Europese Unie?
Datum: 3 oktober 2008
Auteur: Kris Boschmans
Het gebruik van biobrandstoffen zit in de lift. Ze worden beschouwd als een goedkoop en milieuvriendelijk alternatief voor dure energie. Toch weerklinkt er steeds meer kritiek op energie uit biomassa. Er is niet alleen het desastreus effect op de prijzen van voedsel maar er rijzen ook steeds meer vragen omtrent de milieuvriendelijkheid. Ook met de kostprijs van bio-energie zit het minder goed dan aanvankelijk gedacht.