Kennisbank

Datum: 18 december 2008
Auteur: Kris Boschmans
Het Fortis-arrest sloeg in als een bom. Alle beslissingen die de overheid rond Fortis nam op 3, 5 en 6 oktober waren niet rechtsgeldig, aldus het Brusselse hof van beroep. Zoals het er momenteel naar uitziet, zal de Belgische overheid alle rechtmiddelen uitputten om de uitverkoop van Fortis toch te laten plaatsvinden. Het risico van een alternatief wordt zwaar ingeschat. Er is toenemend bewijs dat de politieke wereld het gerecht probeerde te beïnvloeden bij haar beslissing. De krampachtige houding van de overheid is erg frappant. De verkoop aan BNP Paribas lijkt van levensbelang. Nochtans kan het vonnis gezien worden als een gouden om gemaakte fouten recht te zetten. De overheid niet in het minst kan een goede zaak doen omwille van het vonnis. Zij kan Fortis namelijk nationaliseren aan een spotprijs om later te verkopen met flinke winst.
Datum: 18 december 2008
Auteur: Geert Janssens

"Een klein kwart van de Belgische bedrijven bevond zich eind vorig jaar al in een acute gevarenzone. Bij de minste tegenslag dreigen ze met een cashtekort geconfronteerd te worden", zegt Geert Janssens, projectmanager van de denktank VKW Metana. Hij doet dat op basis van cijfers uit de nieuwe Trends Top 30.000. "Die bedrijven hebben minder cash en activa die ze snel te gelde kunnen maken, dan ze betalingsverplichtingen hebben op korte termijn. Om comfortabel te opereren, moet deze liquiditeitsratio (de verhouding tussen de vorderingen en verplichtingen op korte termijn) toch minstens 1,5 bedragen", zegt Geert Janssens.

Datum: 16 december 2008
Paul De Grauwe is gewoon hoogleraar internationale economie aan de K.U. Leuven en een autoriteit rond (macro-) economische thema’s. Paul De Grauwe was gastleraar aan diverse buitenlandse universiteiten, voormalig senator, heeft verschillende baanbrekende wetenschappelijke artikels en  tientallen veelgelezen boeken geschreven. Daarnaast heeft hij ook een populaire column in The Financial Times en wordt hij regelmatig gevraagd voor televisie en de geschreven pers. Wij vroegen naar zijn mening omtrent de aanpak van de crisis, onder meer door Europa in het bijzonder.
Datum: 11 december 2008
Auteur: Kris Boschmans
Oproepen ten spijt dat het Anglo-Saksische economische model failliet is, zal het kapitalisme, en het financiële systeem zoals we dat nu kennen, blijven bestaan. De zwaarste crisis in de naoorlogse geschiedenis zal hier niets aan veranderen. Een aantal aanpassingen binnen het financiële systeem zijn evenwel allicht wel op hun plaats. Er moeten lessen getrokken worden uit de hele geschiedenis. Deze discussie zal zich, naar ons inziens, kristalliseren rond een aantal punten. Eén van die punten is fair value accounting. Hoewel weinig bekend, hebben boekhoudkundige verplichtingen bijgedragen tot zowel het uitbreken van de crisis als tot de uitdieping ervan.
Datum: 9 december 2008
Auteur: Jan De Visch
De economische crisis overheerst niet enkel de persberichten. In de meeste directiekamers domineren de afgelopen weken discussies rond de manier waarop met de nieuwe economische realiteit kan worden omgegaan. Omzetten die niet gehaald worden, winstprognoses die naar beneden toe herzien worden, problemen met de uitvoering van de strategie, falen van het risico management, ieder bedrijf ervaart haar unieke cocktail van uitdagingen. Het zijn barre tijden. De kern is dat de inkomsten sterker dalen dan de kosten. En dit leidt tot paniekvoetbal. De waaier van klassieke remedies om de spreekwoordelijke broeksriem aan te halen, passeert hierbij noodgedwongen de revue, gaande van herstructureringen, proces re-engineering, cost-cutting, economische werkloosheid, en nog veel meer... Het valt op dat ideeën vaak ondoordacht naar voor worden geschoven en dat wetenschappelijke kennis doorgaans niet doorgedrongen is tot de directiekamers. In het huidige klimaat waar toegenomen complexiteit en onzekerheid overheerst, is dit nochtans heel essentieel! Waarom? Wel, stel jezelf even de twee volgende elementaire vragen:
  • Creëren we als management team de juiste toegevoegde waarde?
  • Kunnen onze medewerkers meer doen met minder?
Datum: 8 december 2008
Vorige week schreef de Europese Centrale Bank (ECB) geschiedenis. Het was inderdaad nooit eerder in de weliswaar nog vrij prille geschiedenis van de eerbiedwaardige Dame uit Frankfurt voorgekomen dat de basisrentevoet in één klap met 75 basispunten naar beneden gehaald werd. De ECB bracht haar beleidsrente, die voor het geheel van de rentevoeten op korte termijn richtinggevend is, alzo op enkele weken tijd terug van 4,25% naar 2,50%.
Datum: 8 december 2008
Auteur: Koen De Backer
Innovatie is van levensbelang in de huidige mondiale concurrentiestrijd die ondernemingen dagelijks leveren.  Nieuwe economische spelers nemen een stijgend deel van de wereldproductie (en gelukkig ook de wereldconsumptie) voor hun rekening, o.a. omwille van hun lagere (arbeids)kosten.  Ondernemingen moeten steeds opnieuw op zoek gaan naar nieuwe en betere producten, processen en diensten; innovatie is de belangrijkste hefboom daartoe. Download de volledige nota [PDF, 8 blz., 96 kB] Download case 1: Alupa [PDF, 2 blz., 1,1 mB] Download case 2: De Ceuster [PDF, 2 blz., 507 kB] Download case 3: Traficon [PDF, 2 blz., 540 kB]
Datum: 4 december 2008
Auteur: Kris Boschmans
De angst voor inflatie zit diep ingebakken. Met de hyperinflatie van na de Eerste Wereldoorlog nog in het collectieve geheugen, heeft de Europese Centrale Bank als voornaamste doel om het inflatieniveau onder controle te houden en zet ze haar renteniveau in functie daarvan. In de populaire pers worden de gevolgen van inflatie op onze concurrentiële positie en koopkracht breed uitgesmeerd. Deflatie is een minder bekend woord. Door de aanhoudende crisis kan dit wel eens veranderen. We leggen uit of wat deflatie inhoudt, welke gevolgen deflatie heeft en of we daar wakker van moeten liggen.
Datum: 3 december 2008
Auteur: Geert Janssens
Hoe kredietwaardig kunnen onze overheden blijven indien ze massaal zouden overgaan tot deficit spending, i.e. door schuld gefinancierde uitgaven? Gegeven de precaire situatie lijkt een forse injectie vanwege de overheid in de economie een wereldwijde noodzaak geworden.  Nationale staten worden vandaag niet alleen geacht om banken te redden maar ook wankele consumenten en bedrijven recht te houden. De middelen die dat alles vergt komen niet uit de lucht vallen en ook de staat moet het geld hoofdzakelijk zelf lenen op de markt door schuldtitels te verkopen. De vraag die zich dan stelt, is of de staat dat papier aan de straatstenen kwijt kan. Zolang een overheid kredietwaardig is, zal ze daarbij geen problemen ondervinden. De staat kan de aangegane schuld immers terugbetalen met toekomstige belastingsopbrengsten. Ook kunnen participaties zoals die in banken later dividenden of meerwaarden opbrengen.
Datum: 1 december 2008
Auteur: Kris Boschmans
De Somalische kapers van de Sirius Star hebben hun losgeld voor de olietanker onlangs verlaagd. Aanleiding waren de dalende aardolieprijzen. Voor wie er nog aan mocht twijfelen; de daling van de grondstoffen- en energieprijzen is ondertussen een wereldwijd en welbekend fenomeen. Wij zetten de verwachte evolutie en de economische gevolgen op een rijtje.