Kennisbank

Datum: 26 februari 2009
Auteur: Trends
Het spook van een nationalisering van de banksector waart zowel rond in de VS als in Europa. De markt vraagt zich af welke banken nog levensvatbaar zijn en welke nu nog operationeel maar eigenlijk al insolvabel zijn. Die zombiebanken overleven verdere afschrijvingen op hun rommelkredieten en stijgende verliezen op bedrijfskredieten niet, en draaien daarom nu al de kredietkraan naar de economie dicht. Voor de overheid zit er niets anders op dan deze banken te nationaliseren, en de kredietkraan weer open te draaien. Zonder de kredietstroom kan er immers geen sprake zijn van enig herstel.
Datum: 25 februari 2009
Auteur: Kris Boschmans
De financiële crisis is een feit en het indijken van de gevolgen vormt een absolute prioriteit. Daarnaast is het evenwel van essentieel belang om de oorzaken van de bankencrisis onder de loupe te leggen om zo een herhaling in de toekomst te voorkomen. Het Hoog Comité voor een nieuwe Financiële Architectuur, beter bekend als de ‘Commissie Lamfalussy,’ onderzoekt op vraag van de Belgische regering hoe dit kan gebeuren. De commissie, met een hele resem klinkende namen, stelt een aantal maatregelen voor die het financiële systeem moeten versterken. Wij vatten de voornaamste aanbevelingen van het 37 pagina’s tellende interim-rapport samen.
Datum: 25 februari 2009
De mediacampagne van het Nucleair Forum wil het debat rond kernenergie terug aanzwengelen. Dat is geen overbodige luxe want analyses wijzen uit dat de meerderheid in ons land hierover geen mening heeft. Wellicht heeft de polarisatie van de discussie daar veel mee te maken. De Belgische energiecontext nodigt nochtans uit tot een objectieve en grondige reflectie over de toekomst van kernenergie. Hierbij alvast wat licht in de duisternis.
Datum: 23 februari 2009
Auteur: Kris Boschmans
Volgens laatste (en mogelijk nogal optimistische) schattingen neemt het Belgische BBP af met 1.9 procent in 2009. Afnames van het Bruto Nationaal Product zijn al met al een vrij abstract gegeven. Stijgingen in het werkloosheidspeil zijn daarentegen pijnlijk concreet, vooral voor de betrokkenen. Ook in dit opzicht zal de recessie zonder twijfel zijn sporen nalaten en daarmee het sociaal weefsel aantasten. Het OESO zet op een rijtje wie het hardst getroffen zal worden.
Datum: 19 februari 2009
Auteur: Kris Boschmans
Beleidsvoerders over de hele wereld hebben dezer dagen de mond vol over relanceplannen. Expansief budgettair beleid zal evenwel een druppel op een hete plaat blijken zo lang de banksector zich niet herstelt. Om bedrijfskredieten te laten stromen, zijn overheden verplicht om grote banken te ondersteunen, koste wat kost. En deze ondersteuning kost wel degelijk handenvol geld, zoals eens te meer bewezen wordt door een onderzoeksrapport van BNP Paribas (die overigens persoonlijke ervaring heeft ter zake). Zij zetten de onthutsende cijfers, zoals bekend op 12 februari 2009, op een rijtje.
Datum: 19 februari 2009
Auteur: Dirk Callens
De meest recente maatregel in deze reeks is de uitstel van betaling van de bedrijfsvoorheffing. Nu financiering moeilijker te bekomen valt en liquiditeiten kostbaarder worden, creëert dit ademruimte voor de Belgische bedrijfswereld.
Datum: 13 februari 2009
Auteur: Kris Boschmans
De crisis is ontstaan in de VS. Hierdoor en gezien haar geschiedenis als motor van de mondiale economie, zijn veel ogen in de wereld gericht op de Amerikaanse economie. De meeste economische parameters staan sterk op negatief en de pessimistische nieuwsberichten volgen elkaar in ijltempo op. Er wordt dan ook niet langer getwijfeld dat deze economie zich in een recessie bevindt. Maar hoe zwaar weegt deze recessie vanuit een historisch standpunt? Kunnen we wel met recht en reden spreken van de zwaarste recessie sinds de Tweede Wereldoorlog. De Federal Reserve Bank of Minneapolis, een gerenommeerd onderzoeksinstituut, vergeleek deze recessie met de tien voorgaande recessies sinds Wereldoorlog Twee. De resultaten zijn verrassend.
Datum: 12 februari 2009
Auteur: Kris Boschmans
De regering gokte erop dat de aandeelhouders eieren voor hun geld zouden kiezen. Deze gok is verkeerd uitgedraaid. Blijkbaar waren veel aandeelhouders, die in sommige gevallen 95% van hun aandelenwaarde hebben zien verdampen, bereid om risico’s te nemen met de laatste vijf procent. Gezien het emotionele verloop op de aandeelhoudersvergadering gisteren, leek de nee-stem eerder een proteststem tegen de aanpak van onze overheid dan een rationele keuze. De overheid draagt aldus een zware verantwoordelijkheid. Dit is een zwarte dag voor het vertrouwen in de Belgische politiek.
Datum: 12 februari 2009
Auteur: Jan Henry
Sinds de val van Lehman Brothers drogen de kapitaalstromen naar de groeilanden bijzonder snel op. Daardoor sneuvelen de laatste sterkhouders van de wereldeconomie bij bosjes. Een scenario waarbij die wereldeconomie krimpt met 1,1% valt in dat geval niet uit te sluiten. Als het Westen er de komende maanden niet in slaagt om de kapitaalstromen opnieuw vlot te krijgen dan mogen we het begrip groeiland voor onbepaalde tijd in de schuif steken.
Datum: 11 februari 2009
Auteur: Geert Janssens
Tijdens de hoogdagen van de financiële innovatie toverden financiers Asset Backed Securities (ABS) en Collateralized Debt Obligations (CDO’s) als konijnen uit hun hoed. Het waren begrippen die als muziek in de oren klonken, niet in het minst omwille van de wonderbaarlijke rendementen die ze beloofden te zullen genereren. De moeilijk uitspreekbare namen verhullen echter een ontwapenende eenvoud. ABS en CDO zijn niets meer of minder dan varianten op een beproefde techniek waarbij gebruik wordt gemaakt van een speciaal daartoe opgerichte schaduwmaatschappij die beter bekend staat onder de naam Special Purpose Vehicle (SPV). Zo’n maatschappij of vennootschap wordt opgericht met één welbepaald doel voor ogen. Sommige bedrijven gebruiken SPV’s om hun balans te verkorten en alzo een hoger rendement op het eigen vermogen te behalen. In de wereld van de financiële innovatie werden SPV’s vaak gebruikt om bestaande beleggings- of kredietproducten te herverpakken tot andere, vaak beter verhandelbare, producten (securities) of schuldobligaties (debt obligations). Deze techniek staat bekend onder de noemer ‘securitisering’.