Kennisbank

Datum: 5 maart 2009
De euro bestaat tien jaar, leve de euro! Alhoewel de voorspelde weldaden die in het zog van de Europese eenheidsmunt over ons zouden nederdalen er hooguit gedeeltelijk kwamen, verdient de euro inderdaad een positieve evaluatie. Helaas volstaat die waardering niet om de toekomst van de eenheidsmunt met ongebreideld vertrouwen te kunnen tegemoet zien. Niet in het minst als gevolg van de financiële crisis en de recessie pakken donkere wolken zich samen. Enkel doordachte politieke actie kan voor opklaring van de eurohemel zorgen. Download de volledige nota [PDF, 8 blz., 270 kB]
Datum: 2 maart 2009
Auteur: Dirk Callens
Ondernemingen gaan maar al te vaak ten onder door wanbetalingen van debiteuren. Op 11 februari 2009 berichtte de Tijd dat één factuur op de twee niet op de vervaldag wordt betaald en dat de Belg bij de slechtste betalers in Europa behoort. Volgens middenstandsorganisaties zouden elk jaar maar liefst 2.000 zelfstandigen en bedrijven failliet gaan omdat hun klanten hun facturen niet (tijdig) betalen. Ook in de Trends Top 30.000 enquête komt dit pijnpunt sterk naar voren. Naarmate deze crisis zich uitdiept, zullen meer en meer ondernemingen hiermee geconfronteerd worden. Wanbetalingen door klanten resulteerden tot voor kort in een gerechtelijke procedure. Vermits de gerechtelijke procedure meestal traag werkt en kostelijk is, blijkt dit zeker geen efficiënte oplossing te zijn. Het op handen zijnde betalingsbevel voor onbetaalde facturen zou hier verandering in moeten brengen.
Datum: 26 februari 2009
Auteur: Geert Janssens
Hoe standvastig is de Belgische vastgoedmarkt? We vroegen het aan Philippe Janssens van vastgoedbureau Stadim. Volgens hem koelt de markt af maar gaat een grote neerwaartse correctie, zoals die in heel wat landen te zien is, aan ons voorbij. De vrees voor zo’n ommekeer in de markt ontstond enkele weken geleden naar aanleiding van een studie van ING 'De vastgoedmarkt in 2009: correctie in zicht'. Die studie voorspelt een prijsdaling van 16% voor de komende jaren. Dit jaar zou reeds 5 tot 8% van die correctie optreden.
Datum: 26 februari 2009
Auteur: Geert Janssens
Steel geld van de armen en geef het aan de rijken. Met dat beeld schetste de Britse politicus John Prescott onlangs zijn ongenoegen over het feit dat de financiële wereld nog steeds naar hartenlust bonussen uitkeert. Zeker nu banken wereldwijd bij de overheid moeten aankloppen voor steun, is dat uit den bozen. Steeds meer banken komen tot inkeer maar is het trage tempo waarmee dat gebeurt niet tekenend voor de kortzichtigheid die deze sector zich heeft eigen gemaakt?
Datum: 26 februari 2009
Auteur: Kris Boschmans
Hoewel de financiële crisis is overgewaaid uit de VS, is onze banksector waarschijnlijk zieker dan de Amerikaanse. Meer nog, het Europese banksysteem is virtueel failliet en compleet afhankelijk van de respectieve overheden. De vrees groeit dat sommige van deze overheden, de Belgische niet in het minst, zouden kunnen bezwijken onder het gewicht van de toxische activa.
Datum: 26 februari 2009
Auteur: Geert Janssens

Niet alleen politici vechten een robbertje uit over de zin en onzin van doelgerichte loonlastenverlagingen voor kansengroepen zoals 50-plussers en jongeren. Ook bij economen zijn de meningen verdeeld. "Lastenverlagingen in het kader van een doelgroepenbeleid zijn op zich een goede zaak voor categorieën van werkzoekenden die het moeilijk hebben, maar de zaken liggen ingewikkelder", legt Geert Janssens van denktank VKW Metena uit. "In 60 tot 70 procent van de gevallen gaat het hier om een verdringings- of substitutie-effect van reguliere tewerkstelling. Bedrijven werven mensen uit die doelgroepen aan wegens de lastenverlagingen, maar het risico bestaat dat er een verkeerde matching ontstaat en mensen aan de slag gaan terwijl ze niet over de juiste competenties beschikken. Bepaalde jobs zouden trouwens sowieso gecreëerd zijn, zelfs zonder gerichte lastenverlagingen."

Datum: 26 februari 2009
Auteur: Kris Boschmans

Het spook van een nationalisering van de banksector waart zowel rond in de VS als in Europa. De markt vraagt zich af welke banken nog levensvatbaar zijn en welke nu nog operationeel maar eigenlijk al insolvabel zijn. Die zombiebanken overleven verdere afschrijvingen op hun rommelkredieten en stijgende verliezen op bedrijfskredieten niet, en draaien daarom nu al de kredietkraan naar de economie dicht. Voor de overheid zit er niets anders op dan deze banken te nationaliseren, en de kredietkraan weer open te draaien. Zonder de kredietstroom kan er immers geen sprake zijn van enig herstel.

Datum: 25 februari 2009
Auteur: Kris Boschmans
De financiële crisis is een feit en het indijken van de gevolgen vormt een absolute prioriteit. Daarnaast is het evenwel van essentieel belang om de oorzaken van de bankencrisis onder de loupe te leggen om zo een herhaling in de toekomst te voorkomen. Het Hoog Comité voor een nieuwe Financiële Architectuur, beter bekend als de ‘Commissie Lamfalussy,’ onderzoekt op vraag van de Belgische regering hoe dit kan gebeuren. De commissie, met een hele resem klinkende namen, stelt een aantal maatregelen voor die het financiële systeem moeten versterken. Wij vatten de voornaamste aanbevelingen van het 37 pagina’s tellende interim-rapport samen.
Datum: 25 februari 2009
De mediacampagne van het Nucleair Forum wil het debat rond kernenergie terug aanzwengelen. Dat is geen overbodige luxe want analyses wijzen uit dat de meerderheid in ons land hierover geen mening heeft. Wellicht heeft de polarisatie van de discussie daar veel mee te maken. De Belgische energiecontext nodigt nochtans uit tot een objectieve en grondige reflectie over de toekomst van kernenergie. Hierbij alvast wat licht in de duisternis.
Datum: 23 februari 2009
Auteur: Kris Boschmans
Volgens laatste (en mogelijk nogal optimistische) schattingen neemt het Belgische BBP af met 1.9 procent in 2009. Afnames van het Bruto Nationaal Product zijn al met al een vrij abstract gegeven. Stijgingen in het werkloosheidspeil zijn daarentegen pijnlijk concreet, vooral voor de betrokkenen. Ook in dit opzicht zal de recessie zonder twijfel zijn sporen nalaten en daarmee het sociaal weefsel aantasten. Het OESO zet op een rijtje wie het hardst getroffen zal worden.