Uitstel betaling van de bedrijfsvoorheffing

Auteur: 
Dirk Callens

De meest recente maatregel in deze reeks is de uitstel van betaling van de bedrijfsvoorheffing. Nu financiering moeilijker te bekomen valt en liquiditeiten kostbaarder worden, creëert dit ademruimte voor de Belgische bedrijfswereld.

De federale regering heeft op 14 februari 2009 een voorstel van minister Karel De Gucht goedgekeurd waardoor bedrijven en zelfstandigen met werknemers de betaling van hun bedrijfsvoorheffing tijdelijk kunnen uitstellen. Deze maatregel past in het herstelplan van de regering Van Rompuy.

Doorschuiven van bedrijfsvoorheffing

Door deze beslissing kunnen bedrijven hun bedrijfsvoorheffing voor twee kwartalen of zes maanden doorschuiven en dit telkens voor 3 maand. Dit geeft voor de betaling van de bedrijfsvoorheffing het volgende resultaat:

lonen van                            normale betaaldatum                              na maatregel

maart                                 15 april                                                  15 juli

april                                   15 mei                                                   15 augustus

mei                                    15 juni                                                   15 september

juni                                    15 juli                                                    15 oktober

juli                                     15 augustus                                           15 november

augustus                            15 september                                         15 december

Intrestbonificatie

Door het uitstel van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing ontstaat voor ondernemingen op een bepaald tijdstip een piekmoment. Na verloop van tijd vallen de betaling van de uitgestelde bedrijfsvoorheffing en de ‘normale’ bedrijfsvoorheffing immers samen. Om die zware verplichting te verzachten voorziet de regering in een intrestbonificatie van 1% op leningen die worden afgesloten bij kredietinstellingen. Concreet houdt dit in dat leningen aangegegaan in een dergelijk piekmoment aan een gunstig tarief kan aangegaan worden.

Let wel, de geplande maatregel van de ministerraad gaat louter over de bedrijfsvoorheffing die moet doorgestort worden door werkgevers voor hun personeel. Voor mandatarissen van vennootschappen waar er bedrijfsvoorheffing wordt afgehouden op hun bezoldiging verandert er niets: die bedrijfsvoorheffing wordt maandelijks automatisch verder afgehouden.

Sinds de Economische Herstelwet van 27 maart 2009, gepubliceerd in het Belgisch staatsblad van 7 april 2009, is deze maatregel van kracht.