Resultaten ETION-Toekomstenquête: hoe vooruitziend is ondernemend Vlaanderen?

Van modetrends tot megatrends. Elke maand verschijnt er wel ergens een overzicht van evoluties die op micro- of macroniveau aangeven wat er beweegt in de samenleving. Ook de bedrijfswereld is daar gevoelig aan, want een onderneming is maar succesvol als ze goed inspeelt op haar omgeving.

Maar welke evoluties doen er écht toe voor onze ondernemingen en hoe proberen ze te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen? Dit was de opzet van de ETION-Toekomstenquête bij ondernemers en bedrijfsleiders waaruit we hier enkele resultaten oplichten.

Trends en omgevingsfactoren

In figuur 1 hieronder vinden we een top 10 van trends en omgevingsfactoren die organisaties in Vlaanderen en Brussel het meest (blauw) en minder (rood) bepalend achten voor hun toekomst.

Opvallend is dat de drie toptrends telkens factoren betreffen waarin overheden een bepalende rol spelen: regelgeving, mobiliteit en geopolitiek.

Figuur 1. Bron: ETION-Toekomstenquête 2016

Methodes

Wat betreft de vraag hoe ondernemingen trachten te anticiperen op wat komt, kunnen we zeggen dat de ruime meerderheid actief bezig is met de toekomst. 95% neemt gericht initiatieven om vooruit te denken op toekomstige ontwikkelingen en 75% doet dit minstens jaarlijks.

Toch is de kennis van de voorhanden methodes beperkt. Ondernemers doen vooral aan SWOT-analyses (75%) en 'brainstorming' (72%). Minder dan de helft volgt actief trends op en geijkte toekomstverkennende methodes, zoals scenario-oefeningen, worden slechts door een minderheid toegepast (zie figuur 2).

Figuur 2. Bron: ETION-Toekomstenquête 2016

Pijnpunten

We peilden verder nog o.m. naar welke stakeholders bedrijven betrekken en welke pijnpunten ze ondervinden bij toekomstverkenningen. De knelpunten situeren zich vooral in de beperkte diversiteit in de partijen die men bij de toekomstverkenningen betrekt, de moeilijkheid om tot concrete acties te komen en de beperkte kennis van de methodes.

De inspiratienota besluit met enkele aanbevelingen voor toekomstdenken in organisaties.