Maatregelen om het tij te keren

De crisis was de kans op een schoktherapie, maar de overheid miste die grandioos.

Herstel de concurrentiekracht

Het verlies aan concurrentiekracht heeft vooral lelijk huisgehouden in de industrie. 'Net zoals Engeland verliezen wij momenteel onze industriële basis', zegt Johan Van Overtveldt. Toch blijft de industrie belangrijk op het vlak van toegevoegde waarde.

Het aanscherpen van de concurrentiekracht betekent dat de lonen moeten worden aangepakt. Een volgehouden loonmatiging is nodig en die valt volgens Geert Janssens niet te rijmen met de automatische loonindexering. Van Overtveldt pleit ervoor om langer te werken voor hetzelfde loon. 'Dat verkopen is haalbaarder dan iedereen 10% af te nemen.'

Meer flexibiliteit betekent dat er in drukke periodes meer moet worden gewerkt en minder in kalme periodes. Naast de loonkostenhandicap moeten ook de handicaps in de elektriciteits- en gasmarkt worden aangepakt.

Verhoog de tewerkstellingsgraad

Dat is de sleutel tot alles: betaalbare pensioenen, het integreren van de nieuwe Belgen, het betaalbaar houden van de sociale zekerheid. Een substantiële verhoging van de tewerkstelling is nodig, zegt het VKW. De prikkel om voor tewerkstelling te kiezen, moet worden verhoogd. Maar raak niet aan de sociale uitkeringen, zegt Van Overtveldt. 'Mensen die van uitkeringen leven, komen maar nipt rond. Daaraan raken is een beschaafd land onwaardig.'

Een beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd moet er wel komen. De lage arbeidsinkomens zouden een belastingkrediet krijgen dat gerecupereerd zou worden door gehuwden zwaarder aan te pakken via beperking van het huwelijksquotiënt. Netto zou de werkprikkel maar 500 miljoen kosten.

Slankere overheid

Het VKW verwijst naar de studie van professor Wim Moesen die becijfert dat een meer efficiënte overheid tot 16 miljard euro aan recurrente besparingen kan opleveren. De komende tien jaar gaat 30% van het ambtenarenkorps met pensioen. Vervang slechts de helft, zegt het VKW.

De auteurs suggereren ook om het btw-regime te hervormen door de lange waslijst van vrijstellings- en uitzonderingsmaatregelen aan te pakken. De vele gunstmaatregelen kosten 2% van het bbp (7,5 miljard euro). Halveer de waslijst, zo luidt het.

De vierde maatregel die het VKW voorstelt, zit eigenlijk al in de derde: een meer efficiënte overheid. Meer rechtszekerheid, een administratieve vereenvoudiging en stroomlijning van het vergunningsbeleid is noodzakelijk.

Nieuwe financieringswet

Die moet een einde maken aan het consumptiefederalisme. 'We hebben geen nood aan een lappendeken van maatregelen dat links en rechts miljarden oplevert, maar aan een coherentie visie die bedrijven aanzet te ondernemen', besluit Van Overtveldt.

© 2010 Corelio