Invoering van het betalingsbevel voor onbetaalde facturen

Auteur: 
Dirk Callens

Ondernemingen gaan maar al te vaak ten onder door wanbetalingen van debiteuren. Op 11 februari 2009 berichtte de Tijd dat één factuur op de twee niet op de vervaldag wordt betaald en dat de Belg bij de slechtste betalers in Europa behoort. Volgens middenstandsorganisaties zouden elk jaar maar liefst 2.000 zelfstandigen en bedrijven failliet gaan omdat hun klanten hun facturen niet (tijdig) betalen. Ook in de Trends Top 30.000 enquête komt dit pijnpunt sterk naar voren. Naarmate deze crisis zich uitdiept, zullen meer en meer ondernemingen hiermee geconfronteerd worden.

Wanbetalingen door klanten resulteerden tot voor kort in een gerechtelijke procedure. Vermits de gerechtelijke procedure meestal traag werkt en kostelijk is, blijkt dit zeker geen efficiënte oplossing te zijn. Het op handen zijnde betalingsbevel voor onbetaalde facturen zou hier verandering in moeten brengen.

Deze procedure moet voorzien in een snelle en eenvoudige procedure om de betaling te bekomen van niet-betwiste schuldvorderingen en is ingegeven vanuit de gedachte dat zelfstandigen en ondernemingen op deze wijze liquiditeitsproblemen kunnen voorkomen. In het huidige economische klimaat zal dit betalingsbevel verhinderen dat bedrijven in overlevingsnood komen door de betalingsmoeilijkheden van hun klanten.

Concrete veranderingen

  • Wat voor veranderingen brengt deze nieuwe procedure dan met zich mee?De procedure verloopt op eenvoudig verzoekschrift. Een schuldeiser vraagt aan de rechter een schriftelijk bevel om te betalen. Dit betekent dat de zelfstandige de wanbetaler niet eerst voor de rechtbank moet dagen. De schuldenaar moet wel reeds op voorhand zijn aangemaand.

  • De schuldeiser moet vervolgens bewijzen dat zijn schuld niet wordt betwist en de rechter controleert dat. De schuldeiser moet dan ook een kopie van de stukken die het bestaan van de schuld bewijzen toevoegen aan het eenzijdig verzoekschrift. Indien de rechter van oordeel is dat hij niet over voldoende gegevens beschikt om naar eer en geweten te oordelen, kan hij de schuldenaar oproepen om verhoord te worden.

  • Er geldt geen maximumbedrag voor de ingevorderde facturen.

  • De schuldenaar kan gratis mondeling verzet aantekenen of via een eenvoudig modelformulier. Het vragen van afbetalingstermijnen behoort tot de mogelijkheden om de terugbetaling draaglijker te maken.

Let wel, deze procedure zal niet van toepassing zijn op mensen met een collectieve schuldenregeling. Als de rechter vaststelt dat de schuldenaars toegelaten zijn tot een collectieve schuldenregeling zal hij het verzoek altijd moeten afwijzen. Schuldeisers kunnen deze informatie inwinnen bij een advocaat, notaris of een gerechtsdeurwaarder.

Op het moment van schrijven is het niet duidelijk wanneer deze maatregel precies ingevoerd zal worden.

Grensoverschrijdende geschillen

Tevens bestaat er op Europees niveau reeds een Verordening tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure (Verordening (EG) 1896/2006 van 12 december 2006). Het doel van deze verordening is het ontwikkelen van een efficiënte en snelle procedure ter beslechting van een grensoverschrijdend geschil inzake niet-betwiste geldvorderingen. Deze Verordening is reeds van toepassing sinds 12 december 2008.