De Vlaamse Gigarant-waarborgregeling voor ondernemingen

Auteur: 
Dirk Callens
Zoals ondertussen geweten, bezorgt de economische crisis intussen ook gezonde bedrijven serieuze kopzorgen als het op kredietverlening aankomt. Banken zijn minder snel geneigd kredieten toe te kennen en hun kredietvoorwaarden werden aanzienlijk verstrengd. Ook de kredietverstrekking van relatief grote investeringsbedragen blijkt aanzienlijk moeilijker te zijn dan voorheen.

Het is in dat kader dat de Vlaamse regering in 2009 ‘Gigarant’ lanceerde. Deze tijdelijke ad hoc crisiswaarborgregeling waarborgt een traditionele investeringslening en/of werkkapitaallening met een waarborgbehoefte van meer dan 1,5 miljoen euro en met een maximale looptijd van vijf jaar. De crisiswaarborgen moeten vóór  31 december 2010 worden toegekend.

“De Gigarant-waarborgregeling is een adequaat instrument om in deze tijden met beperkte kredietmogelijkheden toch financiering te blijven vinden voor grote investeringsprojecten in Vlaanderen. Het versterkt de positie van de grote Vlaamse bedrijven en van de Vlaamse filialen binnen internationale groepen”, aldus minister-president Kris Peeters.

De Vlaamse regering heeft in 2009 voor deze maatregel 1,5 miljard euro budget vrijgemaakt.

Voorwaarden

De ad hoc crisiswaarborg kan toegekend worden in het kader van een investeringslening of werkkapitaallening in euro aan kleine, middelgrote en grote ondernemingen die:

  • Op 1 juli 2008 niet in moeilijkheden waren en
  • Niet actief zijn in de sectoren visserij, landbouw en vervoer.

De lening moet strekken tot een investering op het grondgebied van het Vlaamse Gewest, of tot de financiering van de activiteiten van een exploitatiezetel die op het grondgebied van het Vlaamse Gewest ligt en waarvan de beschikbaar gestelde middelen niet mogen aangewend worden om rechtstreeks of onrechtstreeks, een vergoeding te betalen aan de aandeelhouders of het management (tenzij op basis van bestaande marktconforme overeenkomsten) van de onderneming.

Wat opvalt is dat de regeling enkel geldt voor ondernemingen die op 1 juli 2008 niet in moeilijkheden waren. De opzet van  deze regeling is dan ook duidelijk. Ze wil vooral intrinsiek gezonde ondernemingen in Vlaanderen door de crisisperiode helpen om zodoende hun toekomstkansen te vrijwaren.
De NV Gigarant staat in voor de uitvoering van de regeling. Deze nieuwe NV wordt beheerd door de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV).

Bedragen

De ad hoc crisiswaarborg kent twee regimes.

Ten eerste is er de ‘Standaard Crisiswaarborg’. In dit geval kan de ad hoc crisiswaarborg worden toegekend tot maximum 80% van de betrokken financiering.

Ten tweede is er de ‘Verhoogde Crisiswaarborg’. In dit geval kan de ad hoc crisiswaarborg worden toegekend tot maximum 90% van de betrokken financiering op voorwaarde dat de totale jaarlijkse brutoloonmassa 2008 of de geraamde totale jaarlijkse brutoloonmassa van de eerste twee exploitatiejaren bij een pas opgerichte onderneming hoger is dan de financiering.

Teneinde banken te beletten dat ze zo goed als geen risico zouden lopen, is bepaald dat de NV Gigarant pro rata zal delen in de zekerheden die de financiële instelling inwint voor deze financiering.

Premie

Uiteraard wordt deze waarborg niet zomaar gegeven. Er zal jaarlijks een (marktconforme) premie betaald moeten worden door de onderneming.

  • Voor de Standaard Crisiswaarborg bedraagt dit de ‘safe harbour-premie’ voor de KMO’s en een te bepalen (marktconforme) premie voor de grote ondernemingen.
  • Voor de Verhoogde Crisiswaarborg bedraagt dit voor de KMO’s 75 % van de ‘safe harbour-premie’ gedurende de eerste twee jaar en na twee jaar 100 % van de ‘safe harbour-premie’. Voor de grote ondernemingen bedraagt dit 85 % van de ‘safe harbour-premie’ gedurende de eerste twee jaar en een te bepalen (marktconforme) premie na twee jaar.

De ad hoc crisiswaarborg wordt echter toegekend mits het engagement van de betrokken onderneming tot het daadwerkelijk realiseren of behouden van de in haar bij het aangaan van de lening opgestelde businessplan aangegeven werkgelegenheid op het Vlaamse grondgebied gedurende de looptijd van de waarborg. Als de onderneming daar niet aan zou voldoen, wordt een verhoging van 15 % op de waarborgpremie toegepast.

De ‘safe harbour-premie’ wordt gedefinieerd door de Europese Commissie en is afhankelijk van de zogenaamde rating van de onderneming. Voor ondernemingen zonder rating, bedraagt de ‘safe harbour-premie’ 3,8 % per jaar.

Aanvraag

Indien de financiële instelling bereid is een krediet te verstrekken wanneer ze van de crisiswaarborg kan genieten, moet ze een aanvraagdossier indienen bij de PMV. Dit dossier zal gegevens moeten bevatten over zowel de onderneming als over het nieuwe krediet waarvoor de crisiswaarborg wordt gevraagd.

Als het bedrag van de gevraagde waarborg lager is dan 10 miljoen euro en lager is dan 75 % van het bedrag van de financiering zal binnen een termijn van één maand beslist worden over de toekenning.

Als het bedrag van de gevraagde waarborg gelijk is aan of hoger is dan 10 miljoen euro of 75 % van het bedrag van de financiering, dan zal het dossier een voorafgaande goedkeuring van de Vlaamse Regering vereisen en dient een termijn van twee maanden in acht genomen te worden.
De termijn is te rekenen vanaf het ogenblik dat PMV (namens NV Gigarant) het dossier ontvankelijk verklaart, wat betekent dat het volledig is en alle vereisten elementen bevat om een gefundeerde beslissing te kunnen nemen.

Praktijk

Op 24 september 2009 werd het eerste waarborgdossier van de NV Gigarant afgerond. Het ging daarbij om een crisiswaarborg van 15 miljoen euro voor NV ArcelotMittal Belgium. Ook voor de NV Volvo Cars te Gent heeft de Vlaamse Regering een crisiswaarborg goedgekeurd van 90 procent. De concrete uitwerking ervan is echter nog niet volledig geregeld.

Vermits de Vlaamse regering 1,5 miljard euro heeft opzij gelegd voor deze regeling, mag men er van uitgaan dat er thans nog een groot deel beschikbaar is om ondernemingen te steunen in hun kredietverkrijging. Men moet er wel mee rekening houden dat deze regeling slechts een tijdelijke regeling is. De crisiswaarborgen moeten vóór  31 december 2010 zijn toegekend.

Meer informatie vindt u hier terug.