'België is even ziek als voor devaluatie"

Johan Van Overtveldt en Geert Janssens van Metena (VKW) hebben de macro-economische omstandigheden van 1982 vergeleken met die van vandaag. Ze kwamen daarbij tot alarmerende vaststellingen. Na bijna 30 jaar zijn we helemaal terug bij af. "België is structureel ziek en heeft een richtinggevend plan nodig om de toekomst aan te kunnen. Door alleen maar 25 miljard euro te besparen komen we er niet. We moeten een structureel plan opstellen dat iedereen weer vertrouwen geeft in de toekomst. De onzekerheid van vandaag is verlammend."

Volgens Metena staat België vandaag drie op vier op de schaal van Poupehan. In het Waalse Poupehan werd destijds beslist tot de devaluatie.

Van Overtveldt en Janssens hebben een aantal parameters die in 1982 tot de devaluatie hebben geleid vergeleken met nu.

Loonkosten. De loonkostenhandicap van 15 tot 18% tegenover de drie buurlanden is dramatisch. Dat was in 1982 net zo.

Export. België gaat achteruit op de exportmarkten. We hebben nog 2,6% van de wereldhandel.

Betalingsbalans (inclusief de handelsbalans) zit in het rood. Er vloeit dus te veel geld naar het buitenland.

Werkgelegenheid daalt.

Bedrijven. Heel wat bedrijven maken verlies of maken te weinig winst. De rentabiliteit is niet goed. In 1982 was dat nog erger maar dat hebben de ondernemingen zelf voor een stuk verholpen.

Begrotingstekort bedraagt vandaag bijna 6% . In 1982 was dat 14%. Maar vandaag is het tekort structureler. Minstens 4% van het tekort is niet conjunctureel. Met andere woorden: ook als de economie aantrekt, blijft het bestaan.

Conclusie

"De nood om in te grijpen is nagenoeg even dringend als in 1982" stellen Van Overtveldt en Janssens.

"Het komt er vooral op aan om de economische onzekerheden weg te nemen. Dat men vreest voor een zogenaamde double dip, of een tweede recessie, komt omdat niemand in de gegeven omstandigden nog beslissingen durft te nemen om te investeren. Het gaat ons om het signaal dat een globaal herstelplan kan geven. Pas dan zal het vertrouwen weer terugkomen."

Marc BALDUYCK

llMetena schuift vijf prioriteiten naar voren:


ll1. Concurrentiekracht herstellen:

- stel lonen af op Duitsland.

- schort indexkoppeling op

- verlaag belasting op arbeid

- maak energie goedkoper

ll2. Verhoging van de tewerkstellingsgraad:

- Voer belastingkrediet voor lage inkomens in

- schaf fiscaal voordeel huisman of huisvrouw af (huwelijksquotiënt)

- beperk werkloosheidsuitkeringen in de tijd.

ll3. Afslanking overheid

- vervang gepensioneerde ambtenaren niet. (30% van de ambtenaren gaat binnen 10 jaar met pensioen.)

ll4. Overheidsapparaat moet sneller en doorzichtiger.

ll5. Gewesten en lokale besturen moeten budgetten en uitgaven zelf beheren.

MB

De situatie vandaag kun je totaal niet vergeliijken met die uit 1982. Dat slaat nergens op", reageert Fons Verplaetse (foto). De eregouverneur van de Nationale Bank was indertijd een van de architecten van de muntdevaluatie.

"Ten eerste lag ons begrotingstekort toen drie keer zo hoog. En begin jaren tachtig was België ook de zieke man van Europa. Nu is de crisis algemeen. We doen we het bovendien nog altijd beter dan het gemiddelde van de eurozone. En we hebben economisch zelfs minder geleden onder de internationale bankencrisis dan de andere Europese landen. Waarmee ik niet wil zeggen dat we op rozen zitten. Maar ons grootste probleem is niet onze loonhandicap, maar ons gebrek aan innoverende producten. Wij hebben geen Nokia of geen Apple die we in de groeilanden kunnen verkopen. Wij exporteren alleen producten in onze achtertuin."

Fons Verplaetse ziet ook weinig heil in de economische shocktherapie die denktank Metena voorstelt. "Met de muntdevaluatie hebben we indertijd onze export goedkoper en onze import duurder gemaakt. We hebben de oplossing van onze problemen dus voor een deel op de buurlanden afgewenteld. Maar de shocktherapie die het VKW voorstelt, komt volledig op de schouders van de eigen bevolking terecht. Dat is economische zelfmoord. We zouden beter eerst de misbruiken rond de notionele intrestaftrek, waar al die buitenlandse bedrijven van profiteren, aanpakken."

PL

© 2010 Concentra