AI²: een begeleidingstool voor mensgericht digitaliseren

Digitalisering, artificiële intelligentie en automatisering hebben een groeiende impact op de structuur, cultuur, dienstverlening, HR-processen… van ondernemingen. Die impact kan door werknemers en andere belanghebbenden zowel als verrijkend, maar ook als bedreigend worden ervaren.

Daarom is het noodzakelijk dat organisaties niet alleen oog hebben voor de technische kant van digitale transformatie, maar ook voor de menselijke kant. Dit kan door de directe betrokkenen — in de eerste plaats de werknemers — ook te betrekken bij de uitwerking en de omkadering van de digitale transformatie. Waar zien zij kansen? Waarover twijfelt men? Wat is er nodig om de digitale toekomst van de onderneming op een mensgerichte manier vorm te geven?

Om bedrijven te helpen anticiperen op de menselijke impact van digitale verandering, ontwikkelen ETION en Arteveldehogeschool samen een begeleidingstool voor mensgericht digitaliseren. Het project AI² kadert in een ESF-oproep die de impact van digitale transformatie op het menselijke kapitaal van de organisaties wil onderzoeken.

“Het is noodzakelijk dat organisaties niet alleen oog hebben voor de technische kant van digitale transformatie, maar ook voor de menselijke kant.”

Familiale bedrijven

We focussen ons met dit project voornamelijk op kleine tot middelgrote familiebedrijven in transitie. In de eerste plaats op digitaal vlak, maar mogelijk ook op generationeel vlak. Voor veel bedrijven krijgt de uitdaging van digitale transformatie door het generatie-gegeven immers een extra dimensie.

Het begeleidingstraject wordt ontwikkeld in co-creatie met een 10-tal testbedrijven. Het concept vertrekt van een mix van onderbouwde methodes zoals Appreciative Inquiry, Human Centered Design en het door ETION ontwikkelde WIN-canvas voor waardengedreven innovatie. Het is eigen aan de gebruikte methodieken om verschillende stakeholders in het bedrijf maximaal te betrekken. Het einddoel is een actieplan waarmee het bedrijf in co-creatie de gewenste veranderingen op het vlak van digitale transformatie kan doorvoeren.

Ontwikkeling

In een eerste fase van het project (voorjaar 2021) wordt samen met enkele bedrijven het voorlopige prototype van het begeleidingstraject gevormd. Gedurende een daaropvolgende testfase met een tiental bedrijven, wordt dit prototype gefinetuned.

Eens afgerond zullen bedrijven zelf aan de slag kunnen met de toolbox die wordt ontwikkeld en kunnen ze eventueel coaching inschakelen om hen hierbij te ondersteunen.

De ervaringen uit de ontwikkel- en testfase zullen onder de vleugels van ETION ook gedeeld worden met andere bedrijven in een lerend netwerk en in een inspiratienota van de ETION-denktank over mensgericht digitaliseren.

Oproep testbedrijven

Wil je meer inzicht krijgen in de menselijke impact van de digitalisering in je bedrijf? Zoek je meer betrokkenheid van medewerkers bij de digitale transformatie van je onderneming? Ben je ervan overtuigd dat digitaal en menselijk geen tegenpolen hoeven te zijn? Dan komt jouw onderneming mogelijk in aanmerking om het traject gratis uit testen tussen augustus 2021 en juli 2022. Meer info via jochanan.eynikel@etion.be.

Met de steun van