Aanwervingsplan voor jongere en oudere werklozen

Auteur: 
Dirk Callens

Teneinde twee kwetsbare groepen van onze arbeidsmarkt in de huidige crisis bij te staan, heeft Minister van Werk, Joëlle Milquet, een aanwervingsplan opgezet om zowel onze jongere als onze oudere werklozen sneller aan een baan te helpen. Om het in de woorden van onze Minister van Werk  te zeggen, is het de bedoeling om deze stimulatie door middel van een ‘massale vermindering’ van de loonkosten in te voeren. De bedoeling is immers om de kost van hun aanwerving drastisch te beperken via een activering van hun werkloosheidsuitkering.

Deze activering houdt in dat wanneer men deze werklozen aanwerft, zij een deel van hun werkloosheidsuitkering kunnen handhaven. De werkgevers kunnen dat bedrag vervolgens van het netto te betalen salaris aftrekken, wat neerkomt op een arbeidskostvermindering. De activering van de uitkering is beperkt in de tijd. De activering van de uitkering zal toegekend worden voor maximaal 24 maanden voor de aanwervingen in 2010 en voor 12 maanden voor de aanwervingen in 2011. Deze maatregel zal dus aflopen per 31 december 2012.

De aanwervingsmaatregelen voor de jongeren

Meer concreet handelt dit over de aanwerving van een werkloze van minder dan 26 jaar die niet beschikt over een diploma  middelbaar onderwijs Het is bij deze groep dat men als werkgever het meest zal beloond worden om hen in dienst te nemen. Het nieuwe aanwervingsplan voorziet immers twee beloningen.

  • Indien deze jongere die ten minste drie maanden ingeschreven is als werkzoekende, zal het bedrag van activering van de uitkering 1.100 euro per maand bedragen.
  • Ten tweede zullen de zeer laaggeschoolde jongeren van minder dan 26 jaar  gedurende 16 kwartalen aanleiding geven tot een vermindering van de socialezekerheidsbijdragen van 1.000 euro per kwartaal. Indien zij op het einde van die 16 kwartalen geen 26 zijn geworden, kunnen zij nog genieten van een vermindering van 400 euro per kwartaal tot het kwartaal waarin zij 26 jaar worden. Een jongere wordt beschouwd als zeer laaggeschoold als hij beschikt over maximum een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs of over maximum een getuigschrift van het deeltijds secundair technisch- of beroepsonderwijs.

Vanaf 1 januari 2010 wordt een volledige vrijstelling van de patronale sociale lasten toegekend voor elke aanwerving van een werkloze jongere onder de negentien jaar in de loop van de jaren 2010 en 2011.

Voor de aanwerving van een werkloze tussen de 19 en 25 jaar die maximaal beschikt over een diploma van het Hoger Secundair Onderwijs (HSO) zal het bedrag van de activering van de werkloosheidsuitkering 1.000 euro per maand bedragen voor zij die ingeschreven zijn als werkzoekende sinds minstens zes maanden.

De aanwervingsmaatregelen voor werkloze 50-plussers

Ook bij de aanwerving van werkloze 50-plussers die sinds ten minste zes maanden als werkzoekende zijn ingeschreven, zal de activering van de werkloosheidsuitkering 1.000 euro bedragen.Voor personen die tussen één en twee jaar werkzoekend zijn, werden eveneens nieuwe aanwervingsmaatregelen genomen. De huidige activering van de uitkering van 500 euro per maand zal immers opgetrokken worden tot 750 euro per maand gedurende de eerste 12 maanden. 

Voor welke werkgevers zijn de maatregelen van toepassing?

Al de bovenstaande maatregelen zullen toegepast kunnen worden door alle werkgevers uit de privé-sector, met uitzondering van de dienstenchequebedrijven. In de openbare diensten zullen enkel volgende werkgevers van deze maatregel kunnen genieten bij aanwerving van contractueel personeel:

  • De autonome overheidsbedrijven en de openbare kredietinstellingen.
  • De openbare vervoersmaatschappijen en de openbare interiminstellingen.
  • De provincies, de gemeenten en de OCMW’s en de onderwijsinstellingen voor wat betreft de aanwerving van contractueel onderhouds-, administratief of dienstpersoneel binnen deze instellingen.

Bijzondere voorwaarden

  • Indien men een werknemer deeltijds wenst aan te werven of wanneer men het arbeidsregime gedurende de periode van indienstname en de toekenning van de uitkering wijzigt, wordt het bedrag van de uitkeringen verhoudingsgewijs toegekend.
  • Als werkgever mag men deze nieuwe aanwervingsmaatregelen niet misbruiken. De uitkering kan immers niet worden toegekend als, na een klacht, zou blijken dat de werknemer werd aangeworven ter vervanging van en voor dezelfde functie als een werknemer die werd ontslagen, met als enige doel om van de voordelen van deze nieuwe maatregelen te genieten.
  • Als werkgever zal men in een bijlage bij de arbeidsovereenkomst moeten vermelden dat voor deze specifieke werknemers een arbeidskaart (C63 – Arbeidskaart) werd afgeleverd door de RVA, alsook voor welke periode. Voor meer informatie kan men zich wenden tot de site van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).
  • De uitkering (naargelang het geval 1.100, 1.000 of 750 euro) zal via de uitbetalingsinstelling onmiddellijk aan de werknemer worden toegekend.

Meer informatie vindt u hier terug.

Evaluatie

Uit een nota van het kabinet van federaal minister van Werk, Joëlle Milquet blijkt dat drie maanden na de start van het systeem de RVA weet had van 4.339 werklozen die in het raam van deze maatregel werden aangeworven. Volgens de nota is dit cijfer zeker nog niet definitief.

Het moge wel duidelijk wezen dat het banenplan op dit moment vooral in Wallonië aanslaat. 2.535 of 56,1% van de onder het plan aangeworven werklozen zijn afkomstig uit het Waals Gewest, dit terwijl het aandeel van Wallonië in de werkloosheid slechts 45,2% bedraagt (volgens de RVA in februari 2010). Vlaanderen schrijft 35,3% van de aanwervingen op haar conto versus 38,1% van de werklozen. Brussel presteert het minste met slechts 8,5% van de aanwervingen tegenover 16,8% van de werklozen.

Blijkbaar hebben wel al 145.570 werklozen voor 8 april 2010 een kaart aangevraagd waarmee ze aan potentiële werkgevers kunnen bewijzen dat ze voor de korting in aanmerking komen. Het blijkt daarbij vooral om 50-plussers te gaan en minder om jongeren.