Rik De Wulf

Rik De Wulf (1957) is master in de organisatiepsychologie, gezondheidswetenschappen en Business Administration. Zijn bijdragen situeren zich op het terrein van persoonlijke- en organisatieontwikkeling.

 

Zelfregulering: Alternatief voor overheidstoezicht?

Na een periode van crisis en geschokt vertrouwen volgt meestal een toename van wetgeving, reglementering en toezicht. Meer controle moet nieuwe uitwassen voorkomen, het veiligheidgevoel herstellen en de onzekerheid verminderen. De overheid neemt die toezichthoudende rol met volle overgave waar. Onprettig neveneffect is een stringent kluwen van geboden en verboden dat de ondernemingsruimte inperkt.

Geen economie zonder vertrouwen

No trust, no glory’. De slogan van het Amerikaanse Arden-raceteam is even kernachtig als veelzeggend: winnen vraagt vertrouwen. Laten we ‘winnen’ breed interpreteren als elke vorm van ‘lukken’ in wat iemand beoogt, zowel persoonlijk als professioneel, voor zichzelf of met anderen. Uit ‘lukken’ volgt ‘ge-luk’, waarvoor vertrouwen een basisconditie is.

Verbindend leiderschap

In cultuurhistorisch perspectief maken we een bijzondere tijd door. Meer dan ooit willen we ons eigen unieke ‘zelf’ realiseren. Tegelijk willen we deel uitmaken van een groter geheel. Hierin klinken twee universele behoeften van ieder mens door: iemand zijn en ergens bij horen.

Verbinding verbroken. Waarom medewerkers afhaken

Hoe is het gesteld met het engagement van de werknemers in onze bedrijven? Wereldwijd onderzoek toont een weinig opbeurend beeld: 1 op 5 medewerkers zou emotioneel afhaken en zich afstandelijk opstellen ten opzichte van de eigen organisatie. Volgens onze eigen bedrijfsleiders ontsnapt Vlaanderen, in weerwil van haar goede reputatie op vlak van productiviteit, niet aan dit fenomeen. Dit bleek uit een reeks gesprekken die VKW Metena voerde met Vlaamse ondernemers uit diverse sectoren. Meer nog: de groep personeelsleden die zich bewust distantieert, zou zelfs toenemen. Over de weerslag hiervan op de slagkracht van bedrijven kan geen twijfel bestaan. Maar ligt hier niet tegelijk een onvermoede opportuniteit? Een belangrijk deel van het menselijk potentieel in organisaties blijft immers onbenut. VKW Metena ging op onderzoek uit en stuitte op een aantal verrassende verbanden en aanknopingspunten. Download de volledige nota [PDF, 8 blz., 4mb]

De waarde van waarden

Recent maakte Bond Zonder Naam de resultaten bekend van de eerste Nationale Waardepeiling. Dit onderzoek peilt naar de waarden die burgers voor zichzelf en voor de gemeenschap cruciaal vinden. Voor VKW is de Nationale Waardepeiling een voorzet om ook in en tussen de bedrijven de dialoog hierover ten gronde te voeren. Het Ondernemersplatform schuift deze dialoog als prioriteit naar voor in haar toekomstige werking.