Gebruiksvoorwaarden

Alle informatie (teksten, afbeeldingen, foto's) op de website van ETION mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden; in eender welke vorm tenzij met voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van ETION. De verstrekte informatie en gegevens zijn en blijven eigendom van ETION.

Sommige namen, tekens of logo's op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. Die mag u niet gebruiken.

Deze website bevat links naar andere ETION websites. Ook het gebruik van die websites is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden.

U kunt de ETION-website vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen over onze organisatie, programma's en diensten zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken. Telkens als u persoonlijke informatie verstrekt, zal ETION ze behandelen in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens: de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 en uitgebreid op 1 september 2001.

Het gebruik van de http://www.etion.be betekent dat de bezoeker van de website zich stilzwijgend akkoord verklaart met deze gebruiksvoorwaarden.